Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

8155 6b82 390
Reposted frompeper peper viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
3718 d0be 390
Reposted from1923 1923 viadawnodawnotemu dawnodawnotemu

July 09 2015

5301 9a19 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadiebitchdie diebitchdie
5158 0660 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadiebitchdie diebitchdie
5797 af53 390
Reposted fromwagabunda wagabunda viadiebitchdie diebitchdie
9133 5507 390
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka viadiebitchdie diebitchdie

Sekret 5

Kobieta widzi, że zachowuje się jak kretynka, ale nie jest w stanie z tym nic zrobić

Spogląda na siebie z góry i nie jest w stanie uwierzyć: naprawdę ta wrzeszcząca, historyczna wariatka to ja? Przecież zachowuję się jak debilka. Mogłabym to załatwić na spokojnie, przypierdalam się o jakieś bzdety.

I robi awanturę dalej.

— Piotr C. siedzi w mojej głowie.
8294 a21b 390
Reposted fromellenpompeo ellenpompeo viagreysanatomy greysanatomy
7053 a8d7 390
Reposted fromfelicka felicka vialaluna laluna
8966 fdd6 390
Reposted fromrol rol vialaluna laluna

July 07 2015

3752 b177 390
3871 fc6d 390
Reposted fromrol rol viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
1053 8bb3 390
Reposted fromlouse louse vialaluna laluna
3622 4759 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaflyingwhales flyingwhales
Reposted fromprotesedentaria protesedentaria viaro-koko ro-koko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl